Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid  
Betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang voor een zinvolle schooltijd van de kinderen. Samen hebben we immers het beste voor met uw kind. Wij hechten daarom een groot belang aan de driehoek kind - ouder-  school. Directie en leraren van de Springplank stellen een actieve belangstelling van ouders bijzonder op prijs. Veel ouders willen graag van dichtbij meemaken hoe en in welke sfeer hun kind zich ontwikkelt. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt zich bijvoorbeeld opgeven voor hulp bij activiteiten in de groep, zitting nemen in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad of u kunt (op afspraak) eens een les bijwonen.

 

Hulp van ouders /verzorgers
Activiteiten die het onderwijs extra kleur geven, kunnen niet georganiseerd worden zonder de inzet van ouders/verzorgers. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders, opa’s en oma’s om mee te helpen bij activiteiten. Deze hulp kan bestaan uit: helpen bij creatieve lessen, meelopen of rijden naar en van buitenschoolse activiteiten, versieren van de school met o.a. Carnaval, Sinterklaas en Kerstmis etc.

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 gekozen ouders en 3 gekozen leraren. De leden van de raad worden door hun achterban (respectievelijk ouders en leraren) gekozen voor een zittingsperiode van 4 jaar. De MR wordt betrokken bij het schoolbeleid en heeft daarin een adviserende en instemmende rol. De vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd op de kalender. De namen van de MR-leden vindt u in de jaarlijkse veranderbijlage van de schoolgids. Omdat wij deel uit maken van stichting SAAM* is er ook een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad, die bestaat uit enkele afgevaardigde ouders van de stichting.

 

Ouderraad (OR) 
De OR is samengesteld uit ouders. Als leden aftreden, wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan volgen er verkiezingen. Het taakgebied van de OR is de ondersteuning van activiteiten. Daarnaast is de OR een spreekbuis voor ouders. Vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd op de kalender. De namen van de ouderraadsleden vindt u terug in de jaarlijkse veranderbijlage.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren